Zach Brand avatar

Zach Brand

NPR Broadcasting

1 Presentations

Strategy, Digital

Go to Speaker page
Yuval Dvir avatar

Yuval Dvir

Google

5 Presentations

Big Data, Analytics, Innovation

Go to Speaker page
Yatin Pahwa avatar

Yatin Pahwa

Deutsche Telekom

2 Presentations

Strategy

Go to Speaker page
Yang Xu avatar

Yang Xu

Whirlpool

2 Presentations

Strategy

Go to Speaker page
Xavier Durand avatar

Xavier Durand

GE

1 Presentations

Strategy

Go to Speaker page
Wong Fei avatar

Wong Fei

AstraZeneca

1 Presentations

Strategy

Go to Speaker page
Wojciech Mrozcynski avatar

Wojciech Mrozcynski

AmRest

1 Presentations

Strategy

Go to Speaker page
Winston Phua avatar

Winston Phua

Philips

1 Presentations

Strategy, Digital

Go to Speaker page
Winnie Cheng avatar

Winnie Cheng

Colgate Palmolive

1 Presentations

Strategy, Digital

Go to Speaker page
William Garrood avatar

William Garrood

WaterAid

1 Presentations

Strategy

Go to Speaker page
William Espey avatar

William Espey

Chipotle Mexican Grill

1 Presentations

Strategy, Digital

Go to Speaker page
Will Ghali  avatar

Will Ghali

Clarks

1 Presentations

Strategy

Go to Speaker page
Show Next >